• Projekt 2022

Animaliska biprodukter (ABP)

Mål

Öka kunskapen och kontrollen av animaliska biprodukter i livsmedelsverksamheter.

Tidplan

Feb – okt       Underlag  i form av checklista och handläggarstöd tas fram

16 oktober    Material presenteras och diskussion kring ämnet förs på    
                        livsmedelsinspektörernas länsmöte

Oktober        Faktafilm/presentation av Jordbruksverket skickas ut till
                       inspektörer

Länsmöte våren 2023        Diskussion kring ABP förs

Aktuellt

16 oktober    Länsmöte, framtaget material presenteras av arbetsgruppen

Projektuppdrag   

Animaliska biprodukter (förkortat ABP) är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och som inte är avsedda som livsmedel.

I livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och lager för livsmedel uppstår ABP när produkter av olika skäl inte längre är möjliga att sälja eller distribuera, och som därav inte kan användas som livsmedel. Om produkterna helt eller delvis kommer från djurriket räknas de som ABP.

Det är viktigt att det finns kunskap om animaliska biprodukter och hur de ska tas om hand för att minska risken för spridning av sjukdomar. Det är därför viktigt att det kontrolleras. Eftersom det är ett område som det inte har arbetats med så mycket är det mycket värt att vi inom miljösamverkan gör det tillsammans.

Arbetsgrupp

Amanda Lindh, Oskarshamns kommun
Mia Blomberg, Emmaboda kommun
Jennie Sandgren, Region Gotland