• Projekt 2022

Påverkan på enskilda dricksvattentäkter och små avlopp

Aktuellt

Okt 2022 - Broschyren utformas grafiskt och väntas vara klar i slutet av månaden.

Mål

Information till enskilda om klimatpåverkan på små avlopp och enskilda dricksvattenbrunnar.

Tidplan

Mars - maj      Informationsmaterial tas fram, remiss till kontaktpersoner

2 juni               Möte med projektets kontaktpersoner

26 aug             Remissvar på broschyr

Okt                   Informationsmaterial klart

Nov                  Utskick av material

Dec                  Utvärdering och avslutning av projektet

Resultat

Projektuppdrag
Informationsprojekt om hur enskilda dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp påverkas av klimatförändringarna.
Beroende på hur klimatförändringarna slår kommer det att medföra effekter på de enskilda
dricksvattenbrunnarna och enskilda avlopp. I projektet skulle man kunna sammanställa information
om hur man ska ta hand om sin brunn på rätt sätt och hur man ska tänka för att säkra upp den mot exempelvis skyfall eller saltintrång.

Arbetsgrupp

Emma Aminder, Mönsterås kommun
Valentin Bocioaca / Susan Green Ekström, Oskarshamns kommun
Lotta Rundberg, Länsstyrelsen Kalmar län