Tillsyn av avloppsreningsverk 2010

Projektresultat

 Broschyr, kort sammanfattning av resultaten   

 Slutrapport

 Bilagor till slutrapporten

Underlag för egenkontroll av avloppsreningsverk med över 200 anslutna (pe)

Detta underlag kan användas av verksamhetsutövaren som en del av egenkontrollarbetet. Underlaget riktar sig mot fosfor och kväveutsläppen. Observera att underlaget endast tar upp en begränsad del av egenkontrollen!

  Egenkontroll av avloppsreningsverk, reviderad 2011
(Underlaget kan fyllas i digitalt, sparas först ner på egna datorn)

Underlag för kontroll av infiltrationsanläggning/markbädd över > 25 pe

Detta underlag kan användas som en checklista för ovanstående anläggningar.

  Checklista för kontroll av större infiltrationsanläggningar och markbäddar
(Underlaget kan fyllas i digitalt, sparas först ner på egna datorn)

 

Projektbeskrivning

 Mål

  • Minska övergödningen genom att stödja och förbättra egenkontrollen på avloppsreningsverken.
  • Öka kunskapen om avloppsreningsverk både hos verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten

Nationellt miljömålIngen övergödning

Arbetsmetod

  • Projektet började med en informationsdag den 8 juni i Kalmar för alla som arbetade med avloppsreningsverk.
  • Ett gemensamt inspektionsunderlag togs fram och inspektioner genomfördes i 9 kommuner.
  • Efter sommaren 2010 bjöds miljöhandläggare in till en temadag om drift och skötsel av reningsverk.
  • En kort broschyr om inspektionsresultaten och en slutrapport togs fram.  

Arbetsgrupp

Christine Dahlgren, Mönsterås kommun
Anna Gothberg, Högsby kommun
Karl Nordström/Sabine Fell Länsstyrelsen i Kalmar
Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost