Fortsättning nedlagda kommunala deponier 2016

Projektmål

En MIFO 2 undersökning/kommun/år

Delmål: Bra granskning och handläggning av provtagningsplaner

 

Projektplan

feb - maj                 Planering av temadag
                               Utskick och sammanställning av enkät

10 maj                    Granskning av provtagningsplaner

maj - nov                Planering av arbetsmöten

8 nov                      Arbetsmöte provtagningsplaner norra delen av länen
15 nov                    Arbetsmöte provtagningsplaner södra delen av länen

dec                         Informationsbilder om projektet                      

   

Arbetsgrupp

Lill Ljunggren, Länsstyrelsen i Kalmar län
Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Maria Vrethammar, Hultsfreds kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Beskrivning av projektet i verksamhetsplanen

Målet med projektet är att stötta miljöhandläggarna i granskningen av inkomna förslag till undersökningsplaner enligt Mifo 2. Arbetet med att risklassa länets kommunala deponier har hittills till stor del skett gemensamt bland kommunerna i länet. Detta har gett oss stor hjälp i form av kunskap, draghjälp och möjlighet att ställa likvärdiga krav och göra likvärdiga bedömningar. Nästa steg i arbetet med deponierna är att deponiansvariga efter föreläggande från oss tillsynsmyndigheter ska ta fram undersökningsplaner för de deponier som i nuläget ska undersökas vidare för att kunna riskklassas enligt MIFO fas 2. Vi tillsynsmyndigheter ska granska undersökningsplanerna och avgöra om de är tillräckligt omfattande för att kunna utgöra underlag för Mifo 2-klassningen. Det är en tuff uppgift med tanke på att avfallsdeponier ofta är föroreningsmässigt mycket komplexa. Vi har stor fördel av att fortsätta att arbeta deponierna i projektform inom MSO. Vi får stor hjälp med kunskap, samsyn och draghjälp. Det ger även arbetet hög status vilket leder till mer acceptans hos deponiansvariga politiker och tjänstemän. Nu när vi äntligen har kommit så här långt med deponierna så måste vi verkligen löpa linan ut och det gör vi bäst gemensamt!