Gamla deponier och MIFO FAS 2 - 2010-2013

Mål

  • Deponier med hög risk identifieras och prioriteras för åtgärder
  • Ökad kunskap om deponier hos verksamhetsutövare och handläggare
  • Sprida kunskap om vårt projekt

Projektplan

9 och 10 april - Gemensam granskning av genomförda MIFO 1 klassningar
27 aug - Utbildning i MIFO 2 för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter
sep - Mall på föreläggande av MIFO 2 klar
dec - MIFO1 klassningarna rapporterade till Länsstyrelserna. Informationsbroschyr om projektet. De farligaste deponier föreläggs om översiktliga undersökningar 


Resultat
Mallar på föreläggande av MIFO 2 undersökningar av gamla deponier
Steg 1 - Föreläggande att inkomma med förslag till kontroll
Steg 2 - Föreläggande att utföra kontroll enligt inlämnat förslag


Broschyrer om deponiprojektet
Webb-version
Utskriftsversion (skrivs ut på A3, liggande och två-sidig)

Miljömål
Giftfri miljö

Tillsynsområde
Gamla kommunala och industriella deponier

Metod
Deponierna i länet identifieras, inventeras och klassas enligt MIFO1. De farligaste deponierna ansvarsutreds och översiktliga undersökningar genomförs (MIFO 2).

Arbetsgrupp
Åsa Axheden, Länsstyrelsen i Kalmar län
Nina Hansson/Emmy Fransson/Karin Jakobsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
Sara Kull, Torsås kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Sofia Lindvall, Gotlands kommun
Hans Lundgren, Emmaboda kommun
Mattias Vejlens, Länsstyrelsen i Gotlands län
Maria Vrethammar, Hultsfreds kommun