Buller 2015

-ett hälsoskydds- och vägledningsprojekt
2015/2016

 

Mål
Bättre kunskap om buller hos tillsynsmyndigheten

Nationellt miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö

Projektplan och resultat

april- oktober    Mätning av inkomna bullerklagomål till 
                         miljöförvaltningarna

5 maj                Utbildning  "Buller, mätning och granskning"

14 sep              Utbildning - Buller, juridik och handläggning

november         Sammanställning av enkät

16 mars 2016    Bullerinformation till länens miljöpresidier (Se inspelning nedan)

 

Inspelade föreläsningar från presidie- och miljöchefsmötet mars 2016

Hur väl överensstämmer bullerkraven mot ljudupplevelsen? Grundläggande kunskap om ljud. Föreläsning med Rickard Öqvist, akustiker, Tyrens.

Rättsäker handläggning av bullerärenden.
Föreläsning med Margareta Svenning, miljöjurist Länsstyrelsen i Skåne.

 

Vägledningar och annan litteratur om buller 

Verkstygslådor för arbete med bullerfrågor inom miljöbalkens tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland 2012. Bra vägledning som kan användas i början av ärendehanteringen. Bra struktur och många bra tips. Exempel på föreläggande finns.

Handledning hälsoskadligt buller Miljösamverkan Västra Götaland 2001. Vägledning om indikerande mätning finns med.

Utvärdering hälsoskadligt buller  Miljösamverkan Västra Götaland 2005. Rapport om buller på diskotek.

Handledning av trafikbullerärenden Miljösamverkan Stockholms län 2013. Om ärendegången vid trafikbuller, riktvärden, ansvar och rättsfall. Nya bestämmelser inte med.

Miljö- och hälsorapporten  Karolinska institutet 2013. Kap 12 om buller. Information om barn och buller samt om bullrets hälsoeffekter. Bra att använda som information till politiken.

Projektbeskrivning i verksamhetsplanen 2015
Vi skulle vilja bli bättre och mer säkra på att själva utföra orienterade bullermätningar/immissionsmätningar med någorlunda tillförlitliga resultat som kan användas som grund för beslut i exempelvis enklare klagomålsärenden. Vi skulle inom projektet kunna ta fram en handledning för hur mätning bör genomföras med utgångpunkt från några typiska fall som vi ofta möter i våra jobb. Vi skulle även kunna sammanställa vilken utrustning vi behöver, hur vi ska behandla mätresultaten, vilka felkällor som är viktiga och vad vi kan/inte kan använda mätresultaten till i handläggningen. En praktikdag skulle kunna ingå där vi får hjälp av en akustiker att mäta buller i något fiktivt klagomålsärende och därefter behandla resultaten och gemensamt diskutera hur vi skulle använda resultaten för den fortsatta handläggningen.

Arbetsgrupp
Kristine Bergius, Kalmar kommun
Eva M Gustafsson, Västerviks kommun
Charlott Johansson, Mörbylånga kommun
Nadja Olofsson, Borgholms kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost