• Tidigare projekt
  • Hälsoskydd
  • Giftfri miljö i förskolan 2016

Giftfri miljö i förskolan 2016

 

Projektmål

Minska förskolebarns exponering för giftiga kemikalier genom information och tillsyn.
 

Information till förskolor och föräldrar

Folder, sammanfattning av enkätsvaren samt tips till fortsatt arbete
 

Digital enkät

I enkäten finns länkar till aktuell information inom området.
Enkät

Sammanställning av samtliga enkätsvar
 

Mera information om kemikalier och barn

Finns på 1177 
samt på
Kemikalieinspektionen
 

 

Projektplan

feb-maj Enkät till förskolorna arbetas fram
19 feb Utbildningen Giftfri vardag
9 maj Informationsmöte handläggare
20 maj Utskick av enkät till förskolor
1 juli Enkätsvaren inkommer till miljökontoren
8 sep Enkätsammanställning klar
22 sep

Utbildning till förskolepersonal och miljöhandläggare
Skydda barnens hälsa 
(Klicka på länken för att se bilder från föreläsningarna)

sep-nov Inspektioner
okt-nov Broschyr om projektets resultat tas fram
dec Utvärdering av projekt


Projektets logotyp


Arbetsgrupp

Christine Dahlgren, Mönsterås kommun
Charlott Johansson, Mörbylånga kommun
Marie Lindström, Oskarshamns kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
 

Beskrivning av projektet i verksamhetsplanen

Miljöstyrningsrådet utkom i slutet på år 2013 med ”Giftfri förskola – Leka, Äta, Sova”. Barn vistas stora delar av dygnet i förskolan och är känsliga för ämnen i sin omgivning. Tillsynen av förskolan har i de senaste tillsynsprojekten inriktats mot smittskydd, men hur kan vi skydda barnen från olika farliga ämnen och kemikalier. Vilka material är lämpligt för små barn i förskolan? Hur ser man vilka material/leksaker som är bra respektive farliga, märkning mm? Hur kan vi i Kalmar och Gotlands län att arbeta mot en giftfri förskola på ett hållbart sätt?
Tillsynsprojekt med upprättande av vägledande material för förskolornas rektorer, kökspersonal, städpersonal och pedagoger. Informationsdag om gifterna i förskolan för alla berörda.
Intresset för ämnet är stort bland föräldrar, förskolepersonal, skolledning och politiker. Tillsynsprojekt på förskolorna.

Miljömål: Giftfri miljö samt Folkhälsomålet Miljöer och produkter.