• Tidigare projekt
  • Livsmedel
  • Uppgifter om ingredienser 2019

Uppgifter om ingredienser 2019

Butiker som i huvudsak säljer importerade livsmedel – importbutiker – har etablerats i många kommuner de senaste åren. Att genomföra livsmedelskontroll på dessa är i många fall svårt då det förekommer mycket felmärkta produkter, avsaknad av kunskap om lagstiftning och språkförbristningar. Därför kommer årets livsmedelsprojekt gå ut på att ta fram ett lättläst och bra informationsmaterial att dela ut till aktuella verksamheter, samt samsynsinspektioner med fokus på information och märkning på aktuella verksamheter.

Broschyr om märkning
Hur ska livsmedel märkas?

Rapport
Projektrapport märkning 2019

Bakgrund

Information och märkning är en stor del av livsmedelskontrollen. Det är viktigt att den information som finns tillgänglig om olika livsmedel är korrekt, lätt att förstå och inte vilseleder konsumenten. Vikten av detta reflekteras i de många lagkrav som finns, och uppmärksammas när olika skandaler där livsmedelsföretag avsiktligt vilseleder konsumenter tar plats i media.

Små fristående livsmedelsbutiker med i huvudsakligen utländskt sortiment – importbutiker - finns i nästan alla kommuner i Kalmar län och på Gotland. Att kontrollera att dessa följer lagstiftningens krav med avseende på märkning och information är inte alltid lätt, och i de flesta fall hittas brister. Exempel på brister som förekommer är avsaknad av svensk märkning och okunskap om lagens krav hos verksamhetsutövarna. Något som kanske ofta glöms bort i kontrollen idag är märkning av kalvkött och potatis vilket ocksp kommer att ingå i projektet.

De kommuner som saknar butiker med importlivsmedel kan istället kontrollera gårdsbutiker inom projektets ramar.

Mål

Det övergripande och långsiktiga målet är att minska antalet avvikelser vid kontroll av importbutiker.

Målen för det här projektet är att:

  • Ta fram ett tydligt och lättläst informationsmaterial till verksamhetsutövare
  • Öka kompetensen inom området för länens livsmedelsinspektörer
  • Genom samsyn främja likhet mellan kommunerna vid kontroll av livsmedelsinformation
  • Kontrollera märkning och innehållsförteckningar av förpackade och oförpackade varor

Effekten av projektets mål (effektmål) är att:

  • Produkter som säljs i importbutiker ska vara korrekt märkta

Omfattning och genomförande

Med tanke på utmaningarna det innebär att kontrollera den här typen av verksamheter kommer projektet att genomföras i flera steg. Kärnan ligger i att utföra saminspektioner på aktuella verksamheter där inspektörer från två kommuner utför en gemensam kontroll. På så sätt kan inspektörerna stödja varandra.

En informationsbroschyr om märkning och information riktad till verksamheter med importlivsmedel kommer att tas fram.

En temadag kommer att anordnas innan inspektionsperioden för att inspirera samt informera om projektet.

Tidsplan

Våren: Framtagande av material till informationsbroschyr

Första veckan i september: Temadag Livsmedel, Oskarshamn

September: Samsynsinspektioner

Oktober-November: Sammanställning och framtagande av projektrapport

Arbetsgrupp

Ida Pettersson, MSO

Ingeborg Nikkanen, Kalmar

Eric Forsberg, Kalmar