Miljöbalken i detaljplaneprocessen 2014

2014

Mål:

Öka kunskapen hos plan- och miljöhandläggare om naturvärden, miljökvalitetsnormer och förorenade områden i detaljplaneprocessen.

Övergripande miljömål: Et rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Giftfri miljö m.fl.

Projektplan och resultat:

Två utbildningar inom temat detaljplanering genomfördes under 2014. En utbildning för presidier och miljöchefer genomfördes oktober 2015.

Temadag 1 - Natur, 8 september 2014

Temadag 2 - Rättssäkerhet, miljökvalitetsnormer för vatten och förorenade områden 20 oktober 2014

Temadag 3 - Hållbar planering på presidie- och miljöchefsmötet den 28 oktober 2015

Arbetsgrupp

Tomas Burén, Kalmar kommun
Kerstin Blom Johansson, Oskarshamns kommun
Helene Wertwein, Borholms kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Beskrivning av projektet i VP 2014:

Hur samordnar vi de parallella lagområdena PBL och MB på bästa sätt i planfrågor?

MKB-er utgör underlag för beslut om projekt och inom detaljplaneläggning. Hur mycket fokus läggs på granskning och utförande av MKB- er samt uppföljning.

Miljöbedömning i samband med planläggning av områden som är förorenade.

Hur ska vi hantera omvandlingsområden, lämplig saneringsnivå och hur ska vi förhålla oss till platsspecifika riktvärden för att markanvändningen ska bli lämplig? Är delsanering på ytor där byggnader ska stå vid mindre känslig markanvändning tillräcklig åtgärd? Är asfaltering en tillräcklig skyddsåtgärd för att minimera spridning av förorening från området?