Egenkontroll 2003

Mål

Att få anmälnings- och tillståndspliktiga företag i Kalmar län att tillämpa egenkontrollförordningen och därmed motverka och förebygga skador på hälsa och miljö. Att öka kunskapen och tillämpningen av egenkontrollförordningen hos länets tillsynsmyndigheter. Att få insikt i hur egenkontrollförordningen efterlevs i länet.

Resultat

Ett gemensamt inspektionsunderlag togs fram under 2003. Inspektionsunderlaget innehöll informationsblad om egenkontroll samt en vägledning för miljöhandläggare inom området. Många företag inom länet fick information om egenkontroll och en del fick besök av sin tillsynsmyndighet. En kort sammanfattning av inspektionernas resultat skickades till företagen i länet.

Informationsmaterial

egenkontroll Inspektionsunderlag

egenkontroll Slutrapport egenkontrollprojektet

egenkontroll Informationsbroschyr egenkontrollprojektet