Tillsyn och riktlinjer för minireningsverk 2014

Mål:

Likvärdig bedömningar av minireningsverk
Ökad kunskap om minireningsverk hos handläggarna

Övergripande miljömål: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet m.fl.

Resultat:

Vägledning i handledning av minireningsverk

Projektplan:

Mars - Dec       Arbeta fram en vägledning om
                        minireningsverk

12 Maj              Utbildningsdag om minireningsverk

Dec                   Vägledningen klar

Arbetsgrupp

Kristina Erlandsson, Oskarshamns kommun
Mattias Gerdin, Gotlands kommun
Fredrik Gustafsson, Länsstyrelsen Gotland

Beskrivning av projektet i VP 2014:

Minireningsverk har blivit vanligare som enskild avloppslösning i områden med hög skyddsnivå och ibland även där äldre anläggningar behöver ersättas. Vilka erfarenheter finns – fungerar de så bra som det låter, vilka riktlinjer tillämpar vi för prövning och tillsyn, fungerar serviceavtal, vem är lämpad att göra den årliga kontrollen? Finns behov av efterpolering? Hur utformas utsläppskontrollen? Vilka krav kan vi ställa på äldre reningsanläggningar som exempelvis biodammar och infiltrationer. Genomgång av teknik och tillsyn.