Miljökvalitetsnormer för vatten 2019 med fokus på PFAS

 

Mål
Renare vatten genom minskade utsläpp av PFAS
Använda MKN som verktyg i tillsynen
Öka kunskapen om PFAS både hos tillsynsmyndigheten och räddningstjänsten
Arbeta för att uppfylla vattenförvaltningens åtgärdsprogram

Projektplan 2019 - 2020
mars 2019         Inspektionsunderlag arbetas fram 
                          Arbete med temadag påbörjas
maj - juni           Inspektionsunderlag klart
6 sep                 Möte med länens kontaktpersoner
10 sep               Temadag om PFAS genomförs
11 sep - 1 nov   Inspektioner
genomförs hos räddningstjänsten
21 nov               Möte med länets kontaktpersoner
nov- dec            Sammanställning av resultat. Återkoppling till räddningstjänsten
                                                      ---

17 nov 2020      Släckning och utsläpp - utbildning för räddningstjänsten och tillsynsmyndigheter

Inspektionsunderlag

Inspektionsunderlag, digitalt ifyllbart (ladda ner på datorn, fyll i)

Inspektionsunderlag, underlag för kopiering

Resultat

Broschyr projektresultat
Broschyr projektresultat för utskrift

Exempel på mall till leverantör av branskum om bl.a. PFAS fria produkter

Aktuellt 

November - Inspektionerna är nu genomförda och resultaten sammanställs. Projektet följer planen.

Arbetsgrupp
Henrik J Andersson, Länsstyrelsen Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Einat Karpestam, Borgholms kommun
Marie Lindström, Oskarshamns kommun

Uppdrag från VP 2019
Miljökvalitetsnormer för vatten  Hur ska man förhålla sig till miljökvalitetsnormerna samt de framtagna åtgärdsprogrammen i samband med planering, prövning och tillsyn? Alla verksamheter som medför utsläpp till vatten, eller på annat sätt påverkar en vattenförekomst bör omfattas av miljökvalitetsnormerna som gäller för vatten (yt- och grundvatten). Det finns dock en stor osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till dessa normer och de framtagna åtgärdsprogrammen i samband med planering samt prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det finns ett behov av att klargöra vilka normer som finns och gäller idag, vilken rättslig status de har och hur de ska tillämpas.  
Hur genomför vi tillsyn och ställer de krav som behövs för att MKM för vatten ska kunna följas/uppnås alternativt MKN- vatten enligt tidigare förslag  Förslaget är kopplat till punkten 24 i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömål 2015-2020 samt kommunernas åtgärd 1 och 3 i åtgärdsprogrammet för vatten.