Tillsyn inom vattenskyddsområden 2017-2018

 

Mål
Skydda dricksvattnet där risken är störst
Öka kunskapen om skydd av dricksvatten hos inspektörer och verksamhetsutövare

Projektplan 2017

jan-maj              Projektplanering

4 maj                 Synpunkter från VA-grannar

17 maj               Möte med projektets kontaktpersoner

juni                    Miljökontoret har samtal med sin VA huvudman

                          Miljökontoret väljer ut vilket/vilka VSO som ska tillsynas samt vilka objekt

1 aug - 31 okt    Riskbaserade inspektioner genomförs

nov                    Enkät och uppföljning

30 nov               Projektredovisning

dec                    Delrapport

Resultat
Mall för riskbedömning med riskdiagram
Västerviks kommun information till boende och verksamheter inom vattenskyddsområden.
Tack till Miljösamverkan Halland för lån av text!
Information till boende
Information till verksamheter

Delrapport 2017

Arbetsgrupp
Sara Brattström, Länsstyrelsen i Kalmar
Elina Ek, Nybro kommun
Rikard Tillback, Kalmar kommun
Eva M Larsson, Västerviks kommun
Tobias Arnell, Emmaboda kommun (Medverkade under jan-jun 2017)

Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Uppdrag
Tillsyn inom vattenskyddsområden
Gemensam tillsynskampanj och information inom vattenskyddsområden. Denna tillsyn brukar vara svår att hinna prioritera. Kanske tillsyn på U-verksamheter som inte brukar få regelbunden tillsyn? Involvera och göra VA-huvudmännen delaktiga om informationsmaterial tas fram.

Aktuellt december 2018
För att kunna genomföra flera inspektioner och sammanställa resultaten av dessa beslöt styrgruppen december 2017 att förlänga inspektionstiden framtill slutet av 2019.
Projektet avsluts december 2018 enligt beslut från styrgruppen eftersom få inspektioner har rapporterats under 2018.