Riktlinjer för dagvattenutsläpp först handledning sen tillsyn 2017-2018

Mål

Bättre vattenkvalitet i recipient med risk för att inte uppnå god status genom tillsyn av verksamheter och VA-huvudman
Öka kunskapen hos tillsynsmyndigheterna och VA-huvudmannen om dagvattensituationen

Tidplan

jan - juni               Inspektionsunderlag tas fram
3 maj                    Besök VA-grannar
aug                       Planera utbildning i november
                             Införa objekt i tillsynsplanen
okt                        Test av inspektionsunderlag
5 dec                    Utbildning "Dagvattenhandläggning i praktiken"

2018

17 jan                   Informationsmöte om projektet för inspektörer 
                               Webbutbildning om skötsel av dagvattendammar 
feb - 31 aug          Inspektioner - se inspektionsunderlag nedan
sep                       Sammanställning av resultat
nov                       Presentation av inspektionsresultaten i broschyr till verksamhetsutövarna    

Resultat

Inspektionsunderlag för tillsyn av dagvatten på företag:

Inspektionsunderlag dagvatten, miljöfarlig verksamhet 
- digital ifyllbar(ladda hem, fyll i och spara på egen dator)


Inspektionsunderlag dagvatten, miljöfarlig verksamhet
- för utskrift 

Inspektionsunderlag för tillsyn av dagvattendammar:

Inspektionsunderlag dagvattendammar -digital
Inspektionsunderag dagvattendammar - för utskrift

Lista över riktvärden
Sammanställning av riktvärden för utsläpp till dagvatten           

Broschyr till företagen
Broschyr för utskrift:
Tips och checklista för att skydda dagvattnet

Bläderbar broschyr:
Tips och checklista för att skydda dagvattnet
 

Arbetsgrupp
Charlotte Andersson, Nybro kommun
Anna Carnelius, Kalmar kommun
Niklas Fredin, Länsstyrelsen i Kalmar
Hanna Gustafsson, Torsås kommun
Anna Göthberg, Oskarshamns kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Uppdrag

Riktlinjer för dagvattenutsläpp från miljöfarlig verksamhet 2 års projekt – först riktlinjer sen tillsyn
ABVA:n gäller endast spillvatten så därför ser vi ett behov av att ta fram riktlinjer även för dagvatten. De verksamheter som trots allt har villkor på utsläppen har oftast endast olja begränsat, men det är så mycket annat som kan påverka våra vattendrag. Samverkan bör ske med VA-huvudmän kring vem som ska/kan ställa kraven och vilka krav vi kan ställa. Genomgång av tillämpligt regelverk med miljökvalitetsnormer. Tillsyn inom verksamhetsområden.  Eventuellt kan detta projekt löpa över två år där vi tar fram underlagsmaterial och informerar ett år och genomför tillsyn år 2.