• Tidigare projekt
  • Vatten
  • Dagvattenanläggningar,anmälan och tillståndsansökan 2019

Dagvattenanläggningar,anmälan och tillståndsansökan 2019

Mål
Ge inblandade parter en övergripande bild av dagvattenhandteringen enligt PBL, MB och LAV
Klarlägga vilka dagvattenanläggningar som kräver tillstånd/anmälan 
Öka kunskapen om vad dagvatten/dagvattenanläggningar är samt vem som ansvarar och vem som har tillsyn

Resultat
Lagstiftning kring dagvatten och dagvattenanläggningar 2019

Projektplan
Mars               Processchema över tillstånds/anmälningsprocessen påbörjas
Sep/Okt          Förslag på processchema klart - Remiss
29 Nov           Temadag med presentation av processchema m.m.
                       Remissvar klara
Dec/Jan          Processchema klart

Arbetsgrupp
Eva Hammarström, Länsstyrelsen Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Charlotta Lindeborg, Mörbylånga kommun
Christian Pedersen, Region Gotland


Uppdrag
Dagvattenanläggningar - anmälan och tillståndsansökan. Enligt MB är det under vissa förutsättningar anmälningsplikt för dagvattenanläggningar (när dagvattnet definieras som avloppsvatten). I vissa fall föreskriver vattenskyddsföreskrifter att anläggningar ska tillståndsprövas. I andra fall har man försökt trycka in vad som gäller i planbestämmelserna… Att begära in anmälan och tillståndsansökan från aktuella verksamheter och pröva dagvattenanläggningarna enligt miljöbalken, verkar vara en del av den kommunala tillsynen som ofta prioriterats ner. Vi tror att det kan vara till nytta att lyfta frågor kring handläggning av denna typ av ärenden tillsammans (röd text, ändrat 180403). Projektet bör i första hand vara framåtsyftande.