Förbättrad recipientkontroll genom ökad deltagande 2012 -2013

Övergripande mål: Uppnå god status i våra vattendrag

Mål

Samordnad och rättvis recipientkontroll i våra län

Flera som förorenar ska betala kontrollen och delta i samordningen

Uppfylla/Arbeta för åtgärd 32 och 29 i vattenförvaltningens åtgärdsplan

Öka kompetensen hos miljöhandläggarna

Metod

Mars- Nov     Ljungbyån väljs som pilotområde.
                    Insamling av uppgifter om vilka verksamheter som påverkar Ljungbyån.  

Dec              Förslag till samordnad recipientkontroll = SRK, vad kan kontrollen   
                    kosta och vem betalar för kontrollen?

Dec              Strategi för hur vi kommunicerar SRK

Jan-Mars       Information till samtliga parter som påverkar Ljungbyåns vatten

Resultat

Rapport om Ljungbyån (pdf)

Arbetsgrupp

Kerstin Ahlberg/Anna Carnelius, Kalmar kommun
Erik Olsson, Nybro kommun
Nina Hansson/Sabine Fell, Länsstyrelsen i Kalmar
Maria Hauxwell/ Kristina T Samuelsson, Länsstyrelsen i Kalmar
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Uppdrag från VP 2012:

Idag genomförs kontroll i form av recipientkontroll utförd av t ex vattenförbund, luftvårdsförbund och kommunal övervakning. Deltagare i förbund är mest VU med punktutsläpp, men idag är påverkan mer diffus (skog, lantbruk, enskilda avlopp, dagvatten).

Den recipientkontroll som idag utförs är därför inte tillräckligt omfattande för att kunna följa upp miljömålen samt vattenförvaltningens krav.

Målet med projektet är att alla som förorenar miljön ska vara med och betala recipientkontrollen. Hur åstadkommer vi detta?

- Ska kommunerna förelägga mindre verksamheter om recipientkontroll?

- Kan en avgift tas ut för recipientkontrollen genom tillsynsavgiften?

- Möjligheter till bildande av samordnad recipientkontroll över hela länet.

Andra förslag på projekt:

- Hur ser det optimala egenkontrollprogrammet ut?

- Hur ska resultat från recipientkontrollen användas i tillsynen