Dagvatten och gatuslam 2005

Miljömål

  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Giftfri miljö
  • Hav i balans
  • God bebyggd miljö

Mål

  • Informera om att biltvätt är olämpligt över dagvattenbrunn/nära ytvatten.
  • Inventera dagvattenutsläpp i tätorter och gatuslamshanteringen.

Metod

  • En informationskampanj om att biltvätt är olämpligt över dagvattenbrunn/nära ytvatten genomfördes under 2005.
  • Ett gemensamt inspektionsunderlag med särskild fokus på dagvattenfrågor togs fram.
  • Vissa miljöfarliga verksamheter med utsläpp till dagvatten inspekterades.

Resultat

 dagvattenInformationsmaterial till verksamheter om dagvattenprojektets resultat 

dagvatten Sammanställning av utförda inspektioner

Arbetsgrupp

Kerstin Ahlberg, Torsås
Anna Carnelius, Kalmar
Karen Jensen, Regionförbundet

Kampanjmaterial om biltvätt

dagvatten Tvätta bilen utan att skada naturen!