• Projekt 2022

Tillsyn vid byggande och rivning

Aktuellt
Okt 2022 - Formuläret har skickats till berörda verksamheter och inrapportering av svaren pågår.

Underlag

Broschyr om bygg- och rivningsavfall

Formulär för utskrift

Formulär - digital version

Mål
Informera och genomföra tillsyn på bygg- och rivningsföretagens hantering av bygg- och rivningsavfall och farligt avfall.

Tidplan

Mars - Maj         Framtagande av enkät och uppdatering av           
                            informationsbroschyr om bygg- och rivningsavfall.
                            Planering av temadag.

17 mars             Möte med kontaktpersoner

3 maj                  Temadag om bygg- och rivningsavfall

Juni - juli             Underlaget klart

26 augusti          Möte med kontaktpersoner

1 sep – 26 sep   Formuläret skickas ut, svar senast 26 sep

26 sep – 1 okt    Påminnelse

14 okt                  Sammanställning av svar

27 okt                   Möte med kontaktpersoner

Nov-dec               Återkoppling av resultat och utvärdering

Projektuppdrag

Tillsyn vid byggande och rivning kan ske genom särskilda tillsynskampanjer eller genomföras i projektform. Det finns flera fördelar med detta. Bland annat kan kampanjen/projektet planeras i detalj, genomföras under en avgränsad tidsperiod och sedan samlat följas upp och utvärderas. Resultatet kan sammanställas och presenteras både internt och för verksamhetsutövare och branschorganisationer. En annan fördel med att arbeta i projekt eller kampanjform är att det brukar medföra en avsevärd kompetenshöjning inom det valda tillsynsområdet

Arbetsgrupp

Mikael Anjar Ödegården, Länsstyrelsen Kalmar
Fredrik Gustafsson, Region Gotland
Anna Göthberg, Oskarshamns kommun
Christian Sandholm, Kalmar kommun
Erika Svensson, Torsås kommun