• Projekt 2022

Tillsyn vid byggande och rivning

Aktuellt
Maj 2022 - Arbete med broschyr och tillsynsenkät pågår

Mål
Informera och genomföra tillsyn på bygg- och rivningsföretagens hantering av bygg- och rivningsavfall och farligt avfall.

Tidplan

Mars - Maj    Framtagande av enkät och uppdatering av informationsbroschyr 
                       om bygg- och rivningsavfall. Planering av temadag.

17 mars         Möte med kontaktpersoner

3 maj              Temadag om bygg- och rivningsavfall

maj -juli          Enkätunderlag och broschyr klart för utsckick

sep                  Sammanställning av svar

okt                   Möte med kontaktpersoner - tillsyn på plats

nov - dec        Återkoppling av resultat - Utvärdering

Projektuppdrag

Tillsyn vid byggande och rivning kan ske genom särskilda tillsynskampanjer eller genomföras i projektform. Det finns flera fördelar med detta. Bland annat kan kampanjen/projektet planeras i detalj, genomföras under en avgränsad tidsperiod och sedan samlat följas upp och utvärderas. Resultatet kan sammanställas och presenteras både internt och för verksamhetsutövare och branschorganisationer. En annan fördel med att arbeta i projekt eller kampanjform är att det brukar medföra en avsevärd kompetenshöjning inom det valda tillsynsområdet

Arbetsgrupp

Mikael Anjar Ödegården, Länsstyrelsen Kalmar
Fredrik Gustafsson, Region Gotland
Anna Göthberg, Oskarshamns kommun
Christian Sandholm, Kalmar kommun
Erika Svensson, Torsås kommun