Tillsyn verkstadsindustri 2015

Branschspecifika rutiner och riskbedömningar - Verkstadsindustri- TILLSYNSPROJEKT

Mål:

  • Målet med projektet är att främja ökad kunskap och miljömässigt god hantering av maskinpark med tillhörande skäroljor hos företagare och handläggare.
  • Följa upp effekten av genomförda inspektioner

Nationellt miljökvalitetsmål: Giftfri miljö

Projektplan:
feb - sep           Ett gemensamt inspektionsunderlag
                         arbetas fram.(Se underlaget under resultat).

23 april             Utbildning inom maskinell bearbetning
                         på Vilhelm Mobergs gymnasiet.


maj-juni            Arbetsgruppen testar inspektionsunderlaget.

juni                   Remiss av inspektionsunderlaget.

3 sep                Informationsdag om projektet.

9 sep - 30 nov  Inspektioner genomförs i länen.

 dec                  Sammanställning av resultat via enkät.

                         Kort rapport om projektet
                         börjar sammanställas.

okt 2016           Uppföljning av genomförda inspektioners 
                         effekt genom utskick av enkät.

 jan 2017          Rapport klar.

Resultat:

Inspektionsunderlag, innedel
Inspektionsunderlag, golvfrågor

Slutrapport jan 2017

Bra länkar:

Verkstadsindustriprojektet - Miljösamverkan Västra Götaland

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor - IVL rapport

Bilder om tillsyn verkstadsindustrin, Anna Schulz, Göteborgs stad

Projektbeskrivning i verksamhetsplanen:

Projektet avser framtagande av underlag för vilka rutiner som bör finnas samt vilka riskbedömningar som är aktuella inom olika branscher. Verksamhetsutövare omfattas bl.a. av krav på kunskap och att använda bästa möjliga teknik; egenkontroll inom en anläggning måste vara tillräcklig och ändamålsenlig; krav finns på löpande riskbedömning av den egna verksamheten etc. Verksamhetsutövaren har ansvaret att kunna bevisa för tillsynsmyndigheten att företaget drivs på ett bra sätt. För att i det läget kunna göra välgrundade bedömningar och veta vilka krav som bör ställas måste tillsynsmyndigheten ha tillräcklig kunskap om aktuell bransch. Det är viktigt att handläggaren själv vet vad hon kräver, och varför. I annat fall riskerar hennes trovärdighet gentemot verksamhetsutövaren att urholkas, vilket kan få flera indirekta konsekvenser för tillsynsarbetet.
Inom projektet kan även omständigheter och utrustning som återfinns inom flera olika branscher inrymmas, t.ex. teknisk kunskap och lämpliga rutiner för oljeavskiljares funktion.
Projektet kommer att rikta sig mot verkstäder och industri.

Arbetsgrupp:
Marie L Johansson, Kalmar kommun (2015)
Annelie Jägsander, Nybro kommun
Sebastian Stalgrim, Västerviks kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost